Generelt

Medlemsskab

Som husejer på denne adresse er man forpligtet til at være medlem af Ejerforeningen Tornebakken 11 - 45, der er en ejerlejlighedsforening. Rækkehusene har status af ejerlejligheder, da de deler fælles matrikelnummer 21fa, Vejlby By, Ellevang.

Ejerforeningen Tornebakken 11 - 45 er en del af og medlem af Grundejerforeningen Stenagervej. For hele området, der hører under Grundejerforeningen Stenagervej, hvor lokalplan nr. 125 er gældende. Ejerforeningen delte oprindelig matrikel 21dg, Vejlby, Ellevang, med ejerforeningen Tornebakken 47 - 85, men matriklen blev delt i forbindelse med at bebyggelsen blev opført i to etaper.

Kontingent

Hver måned opkræves et kontingent til dækning af fællesudgifter i ejerforeningen. Beløbet opkræves af administrator via PBS og dækker udgifter til bl.a.:

  • Fælles forsikring (uopsigelig af den enkelte ejerlejlighed)
  • Kontingent til Grundejerforeningen Stenagervej
  • Honorar til administrator
  • Vedligeholdelse og drift af fællesarealer
  • Indkøb af maling til udendørs træværk
  • Snerydning af P-plads
  • Vejkonto (opsparing til reparation og fornyelse af vejbelægning)

Vandaflæsning

Tornebakken 11 - 45 har fælles hovedmåler for det kolde vand. Hvert hus er desuden forsynet med bimålere. Hvert år i februar måned foranlediger administrator aflæsning af bimåleren. Dette sker samtidig med aflæsningen af hovedmåleren. Hovedmålerens aflæsning indsendes til Århus Kommunale Værker. Administrator opgør vandforbruget for det enkelte hus i forhold til a conto indbetalingen, og hver ejer modtager en opgørelse.

Fællesarealer

Fællesarealer omkring hovedsti og parkeringsplads vedligeholdes af anlægsgartner.

Fælles fordele

På legepladsen forefindes en stige, desuden kan der lånes forskellige haveredskaber i E/F's skur, der ligeledes ligger ved legepladsen. Redskaber stilles retur straks efter endt brug og i rengjort stand.

Når det er tid at male udendørs træværk indkøber bestyrelsen maling til alle. Dette sker ca. hvert 4 – 5 år efter behov. Maling til rem, gavl, stern, udhus og plankeværk betales via fællesudgifterne. Vedtagne farver og tidspunktet for maling skal overholdes med det formål at E/F fremstår vel vedligeholdt og giver et ens udtryk.