Husorden

Parkering

Biler skal parkeres i de afmærkede båse. Parkering af campingvogne, trailere og lignende på parkeringspladsen er ikke tilladt. Der kan i stedet parkeres ude på stamvejen under hensyntagen til ordentligt udsyn ved udkørsel fra P-pladsen.

Der må ikke parkeres på brandstien mellem rækkehusene og kørsel på stien med personbiler er kun tilladt i yderst begrænset omfang. Dette skal respekteres, da stien ellers tager skade.

Snerydning

Ejerforeningens beboere har pligt til at rydde sne på fortovet, foran det enkelte hus og på stien mellem rækkehusene.

Renovation

Affaldsbeholderne tømmes her anden torsdag i ulige uger. Du skal selv køre din affaldsbeholder ud på stien eller hen til parkeringspladsen, ellers tømmer skraldemændene ikke beholderen for affald. Arbejdstilsynet har pålagt skraldemændene og dermed os ordningen.

Hvis der er ændringer i tidspunktet for tømningen, f. eks. omkring helligdage, informeres herom i den husstandsomdelte Aarhus Onsdag og på kommunens hjemmeside.

Vandbesparende toiletter

Hvis du har et vandbesparende toilet, skal du huske at bruge det store skyl en gang imellem, Ellers kan kloakken stoppe til.

Rotter

Hvis man har mistanke om rotter, har man som borger pligt til at anmelde det til Aarhus Kommunes afdeling for skadedyrsbekæmpelse (tlf. 89 40 49 34), der sender mandskab ud på adressen, bedømmer tilfældet og iværksætter bekæmpelse.

Der er nyttig information om rotter at hente hos Miljøstyrelsen.

Kloakservice

Risskov Kloak har døgnservice (tlf. 86 17 40 30).

Hvis kloakken i din husrække er stoppet, skal du selv henvende dig til Risskov Kloakservice for at få problemet løst. Regningen sendes til ejerforeningens formand.

Er der vedvarende problemer med tilstopning, kan der være tale om et brud eller knæk på rørene evt. forårsaget af rotter. Kontakt da ejerforeningens administrator, der anmelder skaden over for forsikringsselskabet.

Maling

Der skal altid bruges de af ejerforeningen angivne farver og malingstyper. Udvendig maling af gavle og remme skal foregå ca. hvert 5. år. Bestyrelsen vil sørge for, at man får besked, når det er ved at være tid. Maling til gavle og remme dækkes via fællesudgifterne, hvilket også er gældende for maling til skur og plankeværk.

Plankeværk, hegn og skur skal i hele ejerforeningen være grå med samme fabrikat som gavl, stern og rem. Ændring af farve skal vedtages på en generalforsamling.

Belægning og fliser

Belægning og fliser skal være grå. Fortov må ikke fjernes uden af man forud rækkevis er enige herom og ikke før godkendelse fra bestyrelsen foreligger.

Plankeværk

Plankeværk skal have samme udseende (vandrette brækker) som plankeværk mellem husene. Ved stridigheder omkring skel, gælder hegnstilsynets regler.

Tagrender

Tagrender (skjulte) udskiftes eller repareres rækkevist eller pr. boligenhed. Udgifterne afholdes af ejerforeningen.

Nedløbsrør udskiftes eller repareres rækkevis og udgifterne afholdes af ejerforeningen.

Bemærk, at der ikke er fælles vedligeholdelse for fortove eller belægning omkring nedløbsrør, som ejere selv har lagt.

Tag

Hvis taget skal totalrenoveres, skal gældende bygningslovgivning følges og stilen bevares. Hvis konstruktionen får betydning for naboerne i rækken (f.eks. at taget i den enkelte bolig løftes i forhold til de øvrige), skal naboerne og bestyrelsen informeres herom. Lovkrav og konstruktionsmuligheder skal derfor nøje undersøges, før tagrenoveringen påbegyndes.

Eksisterende tag repareres, så stilen bevares.

Teglene udskiftes med samme farve og type teglsten, som de nuværende medmindre andet besluttes på en generalforsamling.

Tagvinduer og inddækninger udskiftes efter behov af ejere med tilsvarende tagvinduer i samme farve og inddækning.

Gavl, rem og stern

Udgifter til vedligeholdelse af gavle, rem og stern afholdes af ejeren selv.

Udestuer (have- / vinterstuer)

Som følge af, at den tilladte bebyggelsesprocent er udnyttet, kan udestuer ikke accepteres

Overdækkede terrasser

En overdækket terrasse anses ikke for en udvidelse af boligarealet og kan accepteres under følende betingelser:

  1. Skal være åben i mindst én side og der må heller ikke være en skydedør.
  2. Skal have en naturlig tilknytning til haveanlægget.
  3. Alt undtagen taget skal være i trykimprægneret træ eller glas.
  4. Alt træværk skal males i eksisterende farver angivet af ejerforeningen.
  5. Tagrender skal være skjulte.
  6. Der må kun anvendes lette materialer til taget.
  7. Byggetilladelse skal vises for bestyrelsen inden arbejdet påbegyndes.

Antenner

Det er jf. ejerforeningens vedtægter ikke tilladt at opsætte antenner udvendigt på husene.